top of page
  • Yazarın fotoğrafıİbat & Aysun Hukuk

Yargıtay: Tüzel kişiler, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunun mağduru olamaz

Güncelleme tarihi: 22 Eyl 2020


kişisel verileri verme veya ele geçirme suçu12. Ceza Dairesi

2019/12443 E. ,

2019/11106 K. * "İçtihat Metni"

Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi

Suç: Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme

Hükümler: Sanıklar hakkında CMK'nın 223/2-e maddesi gereğince ayrı ayrı beraat

Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan sanıkların beraatlerine ilişkin hükümler, katılan vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Sanıkların, TTNET Anonim Şirketine ait datalar ile şirket abonelerinin kişisel bilgilerini ve bu bilgileri indirmeye yarayan bir programı, “sahibinden.com” adlı internet sitesinde verdikleri ilan üzerinden satışa sunup, şikayetçi şirket abonelerine ilişkin bilgilerin izinsiz ve hukuka aykırı olarak satışını yaparak, haksız ticari menfaat elde etmek suretiyle TCK’nın 136/1. madde ve fıkrasında tanımlanan verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunu işledikleri iddialarına dayalı olarak sanıklar hakkında 17.06.2011 tarihli iddianamenin düzenlendiği ve aynı tarihte dolandırıcılık ile 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'na aykırılık suçları açısından tefrik kararı verildiği anlaşılmakla;

Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunun maddi konusunu oluşturan “kişisel veri” kavramından, kişinin, yetkisiz üçüncü kişilerin bilgisine sunmadığı, istediğinde başka kişilere açıklayarak ancak sınırlı bir çevre ile paylaştığı nüfus bilgileri (T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, anne ve baba adı gibi), adli sicil kaydı, yerleşim yeri, eğitim durumu, mesleği, banka hesap bilgileri, telefon numarası, elektronik posta adresi, kan grubu, medeni hali, parmak izi, DNA'sı, saç, tükürük, tırnak gibi biyolojik örnekleri, cinsel ve ahlaki eğilimi, sağlık bilgileri, etnik kökeni, siyasi, felsefi ve dini görüşü, sendikal bağlantıları gibi kişinin kimliğini belirleyen veya belirlenebilir kılan, kişiyi toplumda yer alan diğer bireylerden ayıran ve onun niteliklerini ortaya koymaya elverişli, gerçek kişiye ait her türlü bilginin anlaşılması gerektiği nazara alındığında, sanıklara atılı verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunun koruduğu hukuki yarar ve iddianamenin kapsamına göre davaya katılmasına karar verilen şikayetçi TTNET Anonim Şirketinin sanıklara yüklenen suçun mağduru olmadığı ve suçtan doğrudan zarar görmemesi nedeniyle davaya katılma hakkı bulunmadığı gözetilmeksizin davaya katılmasına karar verilmiş olması hukuki değerden yoksun olup, hükümleri temyiz yetkisi vermeyeceğinden,

şikayetçi ... vekilinin temyiz isteminin 5320 sayılı Kanun'un 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK'un 317. maddesi gereğince isteme aykırı olarak REDDİNE, 27.11.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. *https://karararama.yargitay.gov.tr sayfasından alınmıştır.

318 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page